กิจกรรมอบรมเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน (อบรมวันที่ 1 ก.พ.64) ระดับหลักสูตร (อบรมวันที่ 2 ก.พ. 64) ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

14 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ

ลงทะเบียน (ปิดการลงทะเบียน)


เอกสารประกอบการอบรม


อบรมเกณฑ์การประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน (วันที่ 1 ก.พ. 64)

 


​อบรมเกณฑ์การประเมินฯ ระดับหลักสูตร (วันที่ 2 ก.พ. 64)