แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้นำและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์