ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (แบบกิ่งออนไลน์)

30 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (แบบกิ่งออนไลน์) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ มีกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา