ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

1 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์ศิริชัย  นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานการประชุมและมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน