ประชุมบุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

29 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดประชุมบุคลากรสำนักสำนักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องสำนักงานประกันคุณภาพ