คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แจ้งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทราบ

7 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น (๖ ต.ค.๒๕๖๓) อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากคณะกรรมการประเมินฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพยอม นาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คะนองเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการและเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา