อธิการบดี มรย. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

7 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๕ ต.ค. ๒๕๖๓) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพะยอม นาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คะนองเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการและเลขานุการฯ มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการประเมินในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนให้มหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม อีกด้วย