ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

22 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๓) สำนักงานประกันคุณภาพได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา