ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒ กันยายน ๒๕๖๓) สำนักงานอธิการบดีรับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง เป็นประธานการประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ อาจารย์อรวรรณ กมล นายมะรอเซะ ลาเม็ง กรรมการและเลขานุการ เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ