ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๖๓) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง เป็นประธานการประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ อาจารย์อรวรรณ กมล นายมะรอเซะ ลาเม็ง กรรมการและเลขานุการ เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ณ ห้องหยางฉือ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้