ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

27 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) สำนักงานประกันคุณภาพได้ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ สำนักงานประกันคุณภาพ  ชั้น ๖ อาคาร ๒๐