ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

14 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๕ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพยอม นาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล และนางสาวฮามีดะห์ ดือราแม