ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.สุพยอม นาจันทร์ เป็นประธานการประเมิน ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการและเลขานุการ เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์