กิจกรรมอบรมเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน (อบรมวันที่ 9 ส.ค.62)

16 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ