รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563

13 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) คลังเอกสาร

การเบิกจ่ายในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

การเบิกจ่ายในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564