รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

13 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) การดำเนินงาน

การเบิกจ่ายในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

การเบิกจ่ายในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

การเบิกจ่ายในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

การเบิกจ่ายในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

การเบิกจ่ายในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2