รายงานผลประเมินผู้บริหาร

27 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) รายงานผลการประเมิน
   

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2557

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2555