ระดับมหาวิทยาลัย

27 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) รายงานผลการประเมิน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2560

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2559

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2558

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2556

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2552

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2551