รายงานการประเมินภายใน

27 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) SAR
 

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2565

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2563

       

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2559

       

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2555

       

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2554

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2553

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง มรย.
ปีการศึกษา 2551