คู่มือการประกันสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน

27 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คู่มือ

-- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา --

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 256
5

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2563

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2562

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2558
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2557