กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(21 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันนี้ลงพื้นที่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัย(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการเขียน SAR ระดับหลักสูตรและมีตัวแทนจากกองบริการการศึกษาและทีมงานประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ 1.1(รายหลักสูตร)ซึ่งผู้บริหาร อาจารย์และตัวแทนหลักสูตรคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม