ม.ราชภัฏยะลา จัดอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

21 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 19ก.พ.61 ที่ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในวันนี้ จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน อีกด้วย