คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มรภ.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามประเมินมหาวิทยาลัยฯ

15 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 12-13 ก.พ.61 ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ นายสุชาติ อนันตะ นายอับดุลเลาะ ยีปาโละ คณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในครั้งนี้

สำหรับการประเมินผลงานของผู้บริหารและหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดขึ้นเพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบข้อมูลการดำเนินงานของตนเองและหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน และให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ตลอดจนให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมอีกด้วย