คู่มือมหาวิทยาลัย

27 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คู่มือ

คู่มือการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2564

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2557

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2556

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2555


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2554

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2553

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2552