ประวัติความเป็นมา

18 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

        สำนักงานประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 และระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารและดำเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ