บุคลากร

อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ
(ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (18400)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299650 (17001)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม
(หัวหน้างานประเมินคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299650 (17000)

อีเมล์ : [email protected]


นายมะรอดี ลอแม
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299650 (17000)

อีเมล์ : [email protected]


นายมะรอเซะ ลาเม็ง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299650 (17001)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวอาซมะห์ สามะ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299650 (17000)

อีเมล์ : [email protected]